Exemples

例子

Play 我在广播听到了那位在战争中牺牲的记者的消息。
wǒ zài guǎng bō tīng dào le nà wèi zài zhàn zhēng zhōng xī shēng de jì zhě de xiāo xī
J'ai entendu parler du journaliste qui est mort à la guerre à la radio.
Changer de langue Français Español English Deutsch Português 中文