Play 英国
yīngguó
Angleterre
anglais

Exemples

例子

Play 我们将周游英国。
wǒ men jiāng zhōu yóu yīng guó
Nous allons voyager au Royaume-Uni.
Play 我将会去英国。
wǒ jiāng huì qù yīngguó
Je vais aller en Angleterre.
Play 你要坐飞机去英国吗?
nǐ yào zuò fēijī qù yīngguó ma
Vas-tu voler vers l'Angleterre ?
Changer de langue Flag fr Français Flag es Espagnol Flag en Anglais Flag it Italien Flag de Allemand Flag pt Portugais