Play 把音量调大一点。
bǎ yīn liàng diào dà yī diǎn
Cambiare lingua Francese Spagnolo Inglese Italiano Tedesco Portoghese