Play 他今晚将做一个关于最近恐怖主义的采访。
tā jīn wǎn jiāng zuò yī gè guān yú zuì jìn kǒng bù zhǔ yì de cǎi fǎng de kǒngbù zhǔyì
Ele fará uma entrevista sobre o terrorismo recente hoje à noite.
Mudar a língua Flag fr Francês Flag es Espanhol Flag en Inglês Flag it Italiano Flag de Alemão Flag pt Português