Play M'pa bon mem.
Not so good. Haiti
No estoy muy bien. Haiti
M'pa bon mem. Haiti
Não estou muito bem. Haiti
Nicht so gut. Haiti
Change language French Spanish English Italian German Portuguese