Play
juu

Examples

Play 私は二十一歳です。
watashi wa nijuuichi sai desu
I'm 21 year old.
Play 十一時です。
juuichi ji desu
It's eleven o'clock.
Play 七時十五分です。
shichi ji juugo fun desu
It's 7:15.
Play 九時二十分です。
ku ji nijuppun desu
It's 9:20.
Play 彼女は十八歳です。
kanojo wa juuhachi sai desu
She is 18 years old.
Play 八時二十分です。
hachi ji nijuppun desu
It's 8:20.
Play 十一時ちょうどです。
juuichi ji choudo desu
It's eleven o'clock sharp.
Play 九時十五分前です。
ku ji juugo fun mae desu
It's quarter until nine.
Play 八時十五分です。
hachi ji juugo fun desu 
It's 8:15.
Play 私は千九百九十年に生まれました。
watashi wa sen kyuuhyaku kyuujuu nen ni umare mashita
I was born in 1990.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese