Play
juu

Exemplos

Play 私は二十一歳です。
watashi wa nijuuichi sai desu
Tenho 21 anos.
Play 十一時です。
juuichi ji desu
São onze horas.
Play 七時十五分です。
shichi ji juugo fun desu
São sete e quinze.
Play 九時二十分です。
ku ji nijuppun desu
São nove e vinte.
Play 彼女は十八歳です。
kanojo wa juuhachi sai desu
Ela tem 18 anos.
Play 八時二十分です。
hachi ji nijuppun desu
São oito e vinte.
Play 十一時ちょうどです。
juuichi ji choudo desu
São onze em ponto.
Play 九時十五分前です。
ku ji juugo fun mae desu
São quinze para as nove.
Play 八時十五分です。
hachi ji juugo fun desu 
São oito e quinze.
Play 私は千九百九十年に生まれました。
watashi wa sen kyuuhyaku kyuujuu nen ni umare mashita
Nasci em 1990.

Lições Relacionadas

関連レッスン

Mudar a língua Francês Espanhol Inglês Italiano Alemão Português