Play
kyuu
nueve

Ejemplos

Play 九時二十分です。
ku ji nijuppun desu
Son las nueve y veinte.
Play 九時十五分前です。
ku ji juugo fun mae desu
Son las nueve menos cuarto.
Play 私は千九百九十年に生まれました。
watashi wa sen kyuuhyaku kyuujuu nen ni umare mashita
Nací en 1990.
Play 九時に終わります。
ku ji ni owari masu
Termina a las nueve.

Lecciones relacionadas

関連レッスン

Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués