Play
kyuu
nove

Exemplos

Play 九時二十分です。
ku ji nijuppun desu
São nove e vinte.
Play 九時十五分前です。
ku ji juugo fun mae desu
São quinze para as nove.
Play 私は千九百九十年に生まれました。
watashi wa sen kyuuhyaku kyuujuu nen ni umare mashita
Nasci em 1990.
Play 九時に終わります。
ku ji ni owari masu
Termina às nove.

Lições Relacionadas

関連レッスン

Mudar a língua Francês Espanhol Inglês Italiano Alemão Português