Play 彼は若くないです。
kare wa wakaku nai desu
Él es viejo.
Cambiar idioma Français Español English Italiano Deutsch Português