Play 彼は若くないです。
kare wa wakaku nai desu
Il est vieux.
Changer de langue Français Español English Italiano Deutsch Português