Play 让我介绍小红给你。
ràng wǒ jièshào xiǎo hóng gěi nǐ
Lass mich dir Xiao Hong vorstellen.
Sprache wechseln Französisch Spanisch Englisch Italienisch Deutsch Portugiesisch