Play 让我介绍小红给你。
ràng wǒ jièshào xiǎo hóng gěi nǐ
Dejáme presentarte a Xiao Hong.
Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués