Play 这是我朋友王明。
zhè shì wǒ péngyǒu wáng míng
Das ist meine Freundin Wang Ming.
Sprache wechseln Français Español English Italiano Deutsch Português 中文