Play 这是我朋友王明。
zhè shì wǒ péngyǒu wáng míng
This is my friend Wang Ming.
Change language French Spanish English Italian German Portuguese