Play 这列火车去上海,但在南京也停。
zhè liè huǒ chē qù shàng hǎi ,dàn zài nán jīng yě tíng
Der Zug fährt nach Shanghai, hält aber in Nanjing.
Sprache wechseln Flag fr Französisch Flag es Spanisch Flag en Englisch Flag it Italienisch Flag de Deutsch Flag pt Portugiesisch