Play 这列火车去上海,但在南京也停。
zhè liè huǒ chē qù shàng hǎi ,dàn zài nán jīng yě tíng
This train goes to Shanghai, but stops in Nanjing.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese