Examples

例子

Play 我是一九九零年出生的。
Wǒ shì yījiǔjiǔ líng nián chūshēng de.
I was born in 1990.
Play 九点二十
jiǔ diǎn èr shí
It's 9:20.
Play 九点四十五分
jiǔ diǎn sìshíwǔ fēn
It's quarter until ten.
Play 九点完
jiǔ diǎn wán
It ends at nine.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文