Play 我是一九九零年出生的。
Wǒ shì yījiǔjiǔ líng nián chūshēng de.
I was born in 1990.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese