Play 我是一九九零年出生的。
Wǒ shì yījiǔjiǔ líng nián chūshēng de.
Nací en 1990.
Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués