Examples

例子

Play 那些饼干不好吃。
nàxiē bǐnggān bù hào chī
Those cookies do not taste good.
Play 那些人都很有礼貌。
nàxiē rén dōu hěn yǒu lǐmào
Those people are all polite.
Play 那些衣服太老了。
nàxiē yīfú tài lǎole
Those clothes are too old.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文