Examples

例子

Play 做这个比做另一个更脏。
zuò zhège bǐ zuò lìng yīgè gèng zàng
It is dirtier to make than the other.
Play 水槽很脏。
shuǐcáo hěn zàng
The sink is very dirty.
Play 她是最脏的。
tā shì zuì zàng de
She is the dirtiest.
Play 浴缸很脏。
yù gāng hěn zāng
The bathtub is very dirty.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文