Adjectives

形容词

Adjectives are "describing" words used to qualify or modify nouns and noun phrases. In English, words like "hot" and "cold" are two examples.

Examples

例子

Play 橙色
júsè
orange tangerine colored
Play 蓝色
lánsè
blue
Play 白色
báisè
white
Play 黄色
huángsè
yellow
Play 棕色
hésè
brown
Play 淡色
dànsè
light-colored
Play 绿色
lǜsè
green
Play 罗兰色
luólán sè
violet
Play 黑色
hēisè
black
Play 粉红色
fěnhóng sè
pink
Play 紫色
zǐsè
purple
Play 金色
jīnsè
golden
Play 天蓝色
tiānlán sè
sky blue
Play 灰色
huīsè
gray
Play 深色
shēn sè
dark-colored
Play 碧绿色
bìlǜ sè
turquoise
Play 浅色
qiǎn sè
light-colored
Play 银色
yínsè
silver
Play 我的
wǒ de
my possessive
Play 你的
nǐ de
your possessive
Play 他们的
tāmen de
their possessive
Play 印度
yìndù
Indian
Play 葡萄牙
pútáoyá
Portuguese
Play 快乐
kuàilè
happy
Play 中国
zhōngguó
Chinese
Play 他的
tā de
his possessive
Play 我们的
wǒmen de
our possessive
Play 俄罗斯
èluósī
Russian
Play 她的
tā de
her possessive
Play 法国
fàguó
French
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese