Verbs

动词

Verbs convey actions, occurances, or states of being. They conjugate and combine with other verbs based on person, tense, mood and aspect. In English, verbs like "run" and "be" are two examples.

Examples

例子

Play 干净的
gàn jìng de
to clean
Play
to heat up
Play
guā
to shave
Play
mài
to sell
Play 游泳
yóuyǒng
to swim
Play 打印
dǎyìn
to print
Play 下载
xiàzài
to download
Play 发送
fāsòng
to send
Play
ài
to love
Play 投票
tóupiào
to vote
Play 工作
gōngzuò
to work
Play
mǎi
to buy
Play 接受
jiēshòu
to accept
Play 上传
shàngchuán
to upload
Play 喜欢
xǐhuān
to like
Play 脱衣服
tuō yīfú
to undress
Play 申请
shēnqǐng
to apply
Play 花费
huā fèi
to cost
Play 原谅
yuánliàng
to forgive
Play 穿上
chuān shàng
to put on
Play 脱掉
tuō diào
to take off
Play 做日光浴
zuò rìguāngyù
to sunbathe
Play 关闭
guānbì
to close
Play 冲浪
chōnglàng
to surf
Play
shū
to comb
Play
wán
to play
Play 淋浴
línyù
to shower
Play 投资
tóuzī
to invest
Play 牺牲
xīshēng
to sacrifice
Play 发展
fāzhǎn
to develop
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese