Examples

例子

Play 你要什么时候梳头?
nǐ yào shí me shí hòu shū tóu
When are you going to brush your hair?
Play 你要什么时候梳头?
nǐ yào shí me shí hòu shū tóu
When are you going to comb your hair?
Play 我可以借你的梳子吗?
wǒ kěyǐ jiè nǐ de shūzi ma
Can I borrow you comb?
Change language Français Español English Deutsch Português 中文