Examples

例子

Play 你需要一个微波炉把它加热。
nǐ xū yào yī gè wēi bō lú bǎ tā jiā rè
You need a microwave to heat it up.
Play 天气会热。
tiān qì huì rè
It's going to be hot.
Play 天气热。
tiān qì rè
It's hot.
Play 有热水吗?
yǒu rè shuǐ ma
Is there hot water?
Play 我很热。
wǒ hěn rè
I'm hot.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文