Play
Hitze
heiß
erwärmen

Beispiele

例子

Play 你需要一个微波炉把它加热。
nǐ xū yào yī gè wēi bō lú bǎ tā jiā rè
Man braucht eine Mikrowelle, um es zu erwärmen.
Play 天气会热。
tiān qì huì rè
Es soll heiß werden.
Play 天气热。
tiān qì rè
Es ist heiß.
Play 有热水吗?
yǒu rè shuǐ ma
Gibt es heißes Wasser?
Play 我很热。
wǒ hěn rè
Mir ist heiß.
Sprache wechseln Français Español English Deutsch Português 中文