Exemples

例子

Play 你需要一个微波炉把它加热。
nǐ xū yào yī gè wēi bō lú bǎ tā jiā rè
Il faut un micro-onde pour le chauffer.
Play 天气会热。
tiān qì huì rè
Il va faire chaud.
Play 天气热。
tiān qì rè
Il fait chaud.
Play 有热水吗?
yǒu rè shuǐ ma
Y a-t-il de l'eau chaude ?
Play 我很热。
wǒ hěn rè
J'ai chaud.
Changer de langue Français Español English Deutsch Português 中文