Play
calentar
calor

Ejemplos

例子

Play 你需要一个微波炉把它加热。
nǐ xū yào yī gè wēi bō lú bǎ tā jiā rè
Se necesita un microondas para calentarlo.
Play 天气会热。
tiān qì huì rè
Va a hacer calor.
Play 天气热。
tiān qì rè
Hace calor.
Play 有热水吗?
yǒu rè shuǐ ma
¿Hay agua caliente?
Play 我很热。
wǒ hěn rè
Tengo calor.
Cambiar idioma Français Español English Italiano Deutsch Português 中文