Examples

例子

Play 你很可爱。
nǐ hěn kě'ài
You're very cute.
Play 我爱上了你。
wǒ ài shàngle nǐ
I'm in love with you.
Play 多么可爱的孩子。
duōme kě'ài de háizi
What a cute baby.
Play 我爱你。
wǒ ài nǐ
I love you.
Play 多么可爱的围兜。
duōme kě'ài de wéi dōu
What a cute bib.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文