Play 你的行李必须通过海关检查。
nǐ de háng lǐ bì xū tōng guò hǎi guān jiǎn chá
You have to have your baggage checked in customs.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português