Play 国会投票选出最高法院的新成员,但新成员由总统提名。
guó huì tóu piào xuǎn chū zuì gāo fǎ yuàn de xīn chéng yuán ,dàn xīn chéng yuán yóu zǒng tǒng tí míng
Congress votes on new members of the Supreme Court, but the president nominates them.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese