Play 国会投票选出最高法院的新成员,但新成员由总统提名。
guó huì tóu piào xuǎn chū zuì gāo fǎ yuàn de xīn chéng yuán ,dàn xīn chéng yuán yóu zǒng tǒng tí míng
Cambiare lingua Flag fr Francese Flag es Spagnolo Flag en Inglese Flag it Italiano Flag de Tedesco Flag pt Portoghese