Play 国会投票选出最高法院的新成员,但新成员由总统提名。
guó huì tóu piào xuǎn chū zuì gāo fǎ yuàn de xīn chéng yuán ,dàn xīn chéng yuán yóu zǒng tǒng tí míng
El congreso vota sobre los nuevos miembros de la Corte Suprema, pero el presidente les nomina.
Cambiar idioma Flag fr Francés Flag es Español Flag en Inglés Flag it Italiano Flag de Alemán Flag pt Portugués