Play 我在报纸上读到了有关地震的消息。
wǒ zài bàozhǐ shàng dú dàole yǒuguān dìzhèn de xiāoxī
I read about the earthquake in the newspaper.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese