Play 我在报纸上读到了有关地震的消息。
wǒ zài bàozhǐ shàng dú dàole yǒuguān dìzhèn de xiāoxī
Eu li sobre o terremoto no jornal.
Mudar a língua Flag fr Francês Flag es Espanhol Flag en Inglês Flag it Italiano Flag de Alemão Flag pt Português