Examples

例子

Play 有很多报税方面的文书工作要处理。
yǒu hěn duō bào shuì fāng miàn de wén shū gōng zuò yào chù lǐ
There is a lot of paperwork for the taxes.
Play 有一个新的税法。
yǒu yīgè xīn de shuìfǎ
There is a new tax law.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文