Play 我最喜欢的球员是梅西。
wǒ zuì xǐhuān de qiúyuán shì méi xī
My favorite player is Messi.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese