Animals (Mammals)

动物 (哺乳动物)

Vocabulary

词汇

Play 动物
dòngwù
animal
Play
māo
cat
Play
gǒu
dog
Play
niú
cow
Play
zhū
pig
Play
xióng
bear
Play 老鼠
lǎoshǔ
mouse rat
Play 海豚
hǎitún
dolphin
Play 鲸鱼
jīngyú
whale
Play
donkey
Play 大象
dà xiàng
elephant
Play 猴子
hóuzi
monkey
Play 山羊
shānyáng
goat
Play 绵羊
miányáng
lamb
Play 小羊
xiǎo yáng
lamb
Play 兔子
tùzǐ
rabbit
Play
láng
wolf
Play 狐狸
húlí
fox
Play
tiger
Play 松鼠
sōngshǔ
squirrel
Play 狮子
shīzi
lion
Play
horse
Play 美洲骆驼
měizhōu luòtuó
llama North American camel
Play 鹿
deer
Play 老虎
lǎohǔ
tiger

Ask the Polly Ambassadors a question

问 Polly 大使一个问题

Have questions about this lesson? Get a video answer from a Polly Ambassador, if your question is relevant and interesting.

Comments

Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese