Animaux (mammifères)

动物 (哺乳动物)

Vocabulaire 词汇
Play 动物
dòngwù
animal
Play
māo
chat
Play
gǒu
chien
Play
niú
vache
Play
zhū
porc
Play
xióng
ours
Play 老鼠
lǎoshǔ
souris rat
Play 海豚
hǎitún
dauphin
Play 鲸鱼
jīngyú
baleine
Play
âne
Play 大象
dà xiàng
éléphant
Play 猴子
hóuzi
singe
Play 山羊
shānyáng
chèvre
Play 绵羊
miányáng
agneau
Play 小羊
xiǎo yáng
agneau
Play 兔子
tùzǐ
lapin
Play
láng
loup
Play 狐狸
húlí
renard
Play
tigre
Play 松鼠
sōngshǔ
écureuil
Play 狮子
shīzi
lion
Play
cheval
Play 美洲骆驼
měizhōu luòtuó
llama
Play 鹿
cerf
Play 老虎
lǎohǔ
tigre
Avez vous des questions concernant cette leçon? 对当前课程有问题?

Obtenez une réponse vidéo d'un ambassadeur Polly, si votre question est relevante et intéressante.

Voir autres questions
Changer de langue Français Español English Deutsch Português 中文