Months and Seasons

月和季节

Vocabulary

词汇

Play 一月
yī yuè
January
Play 二月
èr yuè
February
Play 三月
sān yuè
March
Play 四月
sì yuè
April
Play 五月
wǔ yuè
May
Play 六月
liù yuè
June
Play 七月
qī yuè
July
Play 八月
bā yuè
August
Play 九月
jiǔ yuè
September
Play 十月
shí yuè
October
Play 十一月
shíyī yuè
November
Play 十二月
shí'èr yuè
December
Play
chūn
Spring
Play
xià
Summer
Play
qiū
Fall
Play
dōng
Winter
Play
season
Play
yuè
month
Play
nián
year
Play 日历
rìlì
calendar

Ask the Polly Ambassadors a question

问 Polly 大使一个问题

Have questions about this lesson? Get a video answer from a Polly Ambassador, if your question is relevant and interesting.

Comments

Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese