Examples

例子

Play 我是一九九零年出生的。
Wǒ shì yījiǔjiǔ líng nián chūshēng de.
I was born in 1990.
Play 他年龄多大?
Tā niánlíng duōdà?
What is his age?
Play 她很年轻。
Tā hěn niánqīng.
She is young.
Play 你是哪年出生?
Nǐ shì nǎ nián chūshēng?
In what year were you born?
Change language Français Español English Deutsch Português 中文