Play 你会讲英语吗?
nǐ huì jiǎng yīngyǔ ma?
¿Habla usted inglés?
Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués