Exemples

例子

Play 我生日是二月三日。
Wǒ shēngrì shì èr yuè sān rì.
Mon anniversaire est le 3 février.
Play 你生日是哪天?
Nǐ shēngrì shì nǎ tiān?
Quel jour est ton anniversaire ?
Play 生日快乐!
Shēngrì kuàilè!
Joyeux anniversaire !
Changer de langue Français Español English Deutsch Português 中文