Examples

例子

Play 我生日是二月三日。
Wǒ shēngrì shì èr yuè sān rì.
My birthday is February 3rd.
Play 你生日是哪天?
Nǐ shēngrì shì nǎ tiān?
When is your birthday?
Play 生日快乐!
Shēngrì kuàilè!
Happy Birthday!
Change language Français Español English Deutsch Português 中文