Play
huǒ
feu
nom

Exemples

例子

Play 这列火车去上海,但在南京也停。
zhè liè huǒ chē qù shàng hǎi ,dàn zài nán jīng yě tíng
Ce train va à Shanghai, mais s'arrête à Nanjing.
Play 这辆火车去波士顿,但在费城也停。
zhè liàng huǒ chē qù bō shì dùn ,dàn zài fèi chéng yě tíng
Ce train va à Boston, mais s'arrête à Philadelphie.
Play 这趟火车去哪儿?
zhè tàng huǒchē qù nǎ'er
Où va ce train ?
Changer de langue Français Español English Italiano Deutsch Português 中文