Beispiele

例子

Play 这列火车去上海,但在南京也停。
zhè liè huǒ chē qù shàng hǎi ,dàn zài nán jīng yě tíng
Der Zug fährt nach Shanghai, hält aber in Nanjing.
Play 这辆火车去波士顿,但在费城也停。
zhè liàng huǒ chē qù bō shì dùn ,dàn zài fèi chéng yě tíng
Der Zug fährt nach Boston, hält aber in Philadelphia.
Play 这趟火车去哪儿?
zhè tàng huǒchē qù nǎ'er
Wohin fährt dieser Zug?

Thematisch ähnliche Unterrichtseinheiten

Sprache wechseln Français Español English Deutsch Português 中文