Exemplos

例子

Play 这列火车去上海,但在南京也停。
zhè liè huǒ chē qù shàng hǎi ,dàn zài nán jīng yě tíng
Esse trem vai para Xangai, mas para em Nanquim
Play 这辆火车去波士顿,但在费城也停。
zhè liàng huǒ chē qù bō shì dùn ,dàn zài fèi chéng yě tíng
Esse trem vai para Boston, mas para na Filadélfia.
Play 这趟火车去哪儿?
zhè tàng huǒchē qù nǎ'er
Para onde vai esse trem?
Mudar a língua Français Español English Deutsch Português 中文