Play 당신의 직업은 무엇입니까?
dangsinyeui jikeopeun mueotipnika
What do you do for a living? formal
Change language French Spanish English Italian German Portuguese