Play
èr

Beispiele

例子

Play 昨天是星期二。
Zuótiān shì xīngqí'èr.
Gestern war Dienstag.
Play 我生日是二月三日。
Wǒ shēngrì shì èr yuè sān rì.
Mein Geburtstag ist am dritten Februar.
Play 八点二十
bā diǎn èr shí
Es ist Zwanzig nach Acht.
Play 九点二十
jiǔ diǎn èr shí
Es ist Zwanzig nach Neun.
Play 我二十一岁。
Wǒ èrshíyī suì.
Ich bin 21 Jahre alt.
Sprache wechseln Flag fr Französisch Flag es Spanisch Flag en Englisch Flag it Italienisch Flag de Deutsch Flag pt Portugiesisch